Table of Contents Table of Contents
Next Page  129 / 180 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 129 / 180 Previous Page
Page Background

"יקרה היא מפנינים..."

חג השבועות

תלמיד חכם אחד הפליג בספינה עם סוחרים רבים. דיברו

הסוחרים ביניהם וכל אחד התגאה בסחורתו הטובה. ראו

הסוחרים שהתלמיד החכם יושב בצד ומעיין בספר.

"היכן סחורתך?" שאלו אותו.

ענה להם: "סחורתי גדולה משלכם".

חיפשו בכל הספינה ולא מצאו דבר. התחילו לועגים לו.

בערב אחד לקראת סיום המסע, התנפלו עליהם שודדים

ושדדו את כל הסחורות שהיו בבטן הספינה.

כשהגיעו הסוחרים ליבשה לא היה להם אוכל לאכול ובגד

ללבוש.

מה עשה אותו חכם? נכנס לבית המדרש בעיר והתחיל לדרוש

לפני בני העיר. ראו האנשים שהוא תלמיד חכם גדול ונהגו בו

בכבוד גדול.

באו אליו הסוחרים והתחננו לפניו: "אתה יודע שאיבדנו את כל

סחורתנו. אנא פנה לאנשי העיר שירחמו עלינו ויעזרו לנו כדי

שלא נמות ברעב".

הסכים החכם לבקשתם ואמר להם: "הרי אמרתי לכם

שסחורתי גדולה משלכם. הסחורה שלכם אבדה בים, ואילו

ל

ַ

י א

ִ

ת

ָ

ם תּוֹר

ֶ

כ

ָ

י ל

ִ

ת

ַ

ת

ָ

ח טוֹב נ

ַ

ק

ֶ

י ל

ִ

שלי קיימת לעולם, כנאמר: 'כּ

"

(משלי ד', ב)

בוּ'

ֹ

ז

ֲ

ע

ַ

ת

(מעובד על פי מדרש תנחומא, תרומה ב')

תשובות:

נעשה ונשמע

|

מחלון וכליון

|

ביכורים

|

מאכלי חלב

|

ארבעים

|

טנא

הר סיני

|

תאנה

|

תיקון ליל שבועות

|

עשרת הדיברות

רוּ את ההגדרות.

ְ

ת

ִ

יבוּ על השאלות וּפ

ִ

שׁ

ָ

ה

כל תשובה או פתרון מתחילים באות

שימו לב:

שבה מסתיימים התשובה או הפתרון שלפניהם.

מילה נרדפת לסל

מספר הימים שמשה רבנו היה על הר סיני

בפעם הראשונה

בשבועות נהוג לאכול

מה נהגו להעלות לירושלים בחג

השבועות כשבית המקדש היה קיים?

שמות בניה של נעמי שהם בעליהן של

רות ועורפה

ביטוי לאמונה בה' שאמרו בני ישראל

במעמד הר סיני

עשרה ציוויים חשובים ביותר

שם סדר הלימוד המיועד לליל שבועות

משבעת המינים

עליו ניתנה התורה

בית מקדש

חג שבועות שמח! לאחר ספירה של שבעה

שבועות הגענו לחג לו ציפינו! בחג השבועות נחגוג

את ראשית קציר החיטים ופתיחת עונת הביכורים,

נקרא את מגילת רות ונלמד כל הלילה בשמחה על

מתן התורה שהתרחש ביום זה.

זוכרים את נפתלי מהעמוד הקודם?

הוא הגיע לירושלים עם הביכורים,

רוּ לו למצוא את הדרך

ְ

ז

ִ

בדיוק בזמן! ע

המהירה ביותר לבית המקדש.

למה חלב לא טוב בכדורגל?

כי הוא מחמיץ...

טנא

ארבעים

מאכלי חלב

ביכורים

מחלון וכליון

נעשה ונשמע

עשרת הדיברות

תיקון ליל שבועות

תאנה

הר סיני

מעל הזמן

זמן

יום שישי

ו' בסיוון תש"פ

29.5.20